Hoe kom ik van een periodieke gift af? | PRUDENTIAL Middle East | Prudential Middle East FZE >

Hoe kom ik van een periodieke gift af?

Vraag: #Hilda, ik geef al jaren elk jaar een fors bedrag aan #Oxfamnovib. Leuk hoor, die woeste feesten van ze, maar niet van mijn centen natuurlijk, hoe kom ik nou van een periodieke gift af?

Antwoord: aan een periodieke gift zit een privaatrechtelijk en een fiscaal aspect.

In privaatrechtelijke zin wordt er een verplichting aangegaan tussen jou (schenker) en Oxfamnovib (begiftigde). De aanspraak die Oxfamnovib op de gift kan maken is in beginsel in rechte afdwingbaar, zoals dat heet. 

Zou je je niet houden aan wat er in de overeenkomst staat, door te stoppen met betalen, dan zou Oxfamnovib naar de rechter kunnen gaan. 

Ik verwacht dat een rechter wel meegaat in jouw standpunt dat je geen zin hebt om te betalen voor het inhuren van minderjarige prostituees c.q. slachtoffers van een ramp.

Je zou ook een beroep op dwaling kunnen doen; had je vooraf geweten dat Oxfamnovib jouw geld aan niet ethische activiteiten zou uitgeven, dan was je de overeenkomst niet aangegaan.

En dan de fiscale aspecten.

Een periodieke gift mag vanaf 2014 worden gedaan bij een onderhandse schenkingsovereenkomst, je hoeft hem dus niet beslist bij notariele akte vast te leggen.

Zo'n periodieke gift aan een ANBI, een algemeen nut beogende instelling (zoals Oxfam Novib), is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Het nadeel van een periodieke schenking is dat de minimale looptijd vijf jaar is, tenzij de schenker eerder overlijdt.

Van een periodieke gift kun je alleen af als de volgende omstandigheden vooraf vastgelegd zijn in de overeenkomst:

1. Failissement van Oxfam Novib; 

2. Bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking-beschikking algemeen nut beogende instelling door de Belastingdienst; 

3. Bij arbeidsongeschiktheid of werkloos raken van de schenker; 

4. Bij overlijden van de schenker.

Een periodieke gift kan in geld zijn of in natura.

Met een periodieke gift in natura wordt in fiscale zin overigens iets anders bedoeld dan Oxfamnovib er blijkbaar onder verstaat; het is bv een voedselpakket, een schilderij, of speelgoed.

Conclusie: je kunt de overeenkomst tussen jou en Oxfam Novib ontbinden met een aangetekende brief waarin je de redenen van de beeindiging aangeeft. Het is mogelijk dat Oxfam Novib jou toch aan de overeenkomst wil houden. 

Als je stopt met het overmaken van geld kan dat ook fiscale consequenties hebben voor de aftrekbaarheid van je gift.

© PRUDENTIAL Middle East  2018